Algemene verkoopsvoorwaarden

 
1. Overeenkomst
 
Ruitersport Grand Prix.be (verkoper) met als zaakvoerder Lieven Depraetere, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0650.744.591
 
Ruitersport Grand Prix, Brusselsesteenweg 306, 9402 Meerbeke, tel. +32 473 990308


1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan “Ruitersport Grand Prix” om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ruitersport Grand Prix behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij “Ruitersport Grand Prix”

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

1.4 Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.


 
2. Online aankopen en verzending
 

2.1 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het “Ruitersport Grand Prix” assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van “Ruitersport Grand Prix”. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres, een door de koerier of klant bepaald afhaalpunt, of kan de klant kiezen om de goederen af te halen in de winkel.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

VISA

Master Card

Bancontact/Mister cash

Maestro

Overschrijving


2.2. Artikelen worden verzonden via koerierdienst of worden door Ruitersport Grand Prix geleverd. De bestellingen worden binnen een redelijke termijn verzonden na ontvangst van de aankoopsom door “Ruitersport Grand Prix”.
 
3. Prijzen
 
3.1. Alle prijzen zijn steeds nettoprijzen vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en andere door de klant te dragen taksen.
3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Indien vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/ artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


4. Goederen

 

4.1 Ondanks het feit dat het aanbod van goederen en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up- to- date is.

 

4.2 Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

 

4.3 “Ruitersport Grand Prix” is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. “Ruitersport Grand Prix”is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

4.4 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door “Ruitersport Grand Prix”.

“Ruitersport Grand Prix” is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 


5. Uitoefening van het herroepingsrecht
 
5.1 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief.


5.2 De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.


5.3 Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de “Ruitersport Grand Prix”  en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering ervan op hun kosten terugbezorgen aan “Ruitersport Grand Prix” Brusselsesteenweg 306, 9402 Meerbeke/Ninove.

5.4 Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

·         gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

·         artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend

·         artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

·         artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

·         artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

 
6. Betaling & Eigendomsvoorbehoud

 
6.1. Alle goederen blijven eigendom van “Ruitersport Grand Prix” tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

6.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “Ruitersport Grand Prix” te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6.3 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover “Ruitersport Grand Prix” beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 25,00€ en een maximum van 2000,00€ per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt “Ruitersport Grand Prix”zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 
7. Afbeeldingen en specificaties
 
7.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van “Ruitersport Grand Prix” gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
8. Overmacht
 
8.1. “Ruitersport Grand Prix” is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van “Ruitersport Grand Prix” evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 
9. Garantie
 
9.1. “Ruitersport Grand Prix” garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

9.2 Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

9.3 Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de “Ruitersport Grand Prix” waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan “Ruitersport Grand Prix”.

9.4 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

9.5 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, het niet- naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

9.6 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

9.7 De garantie is niet overdraagbaar.

 
10. Klachtenafhandeling
 
9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door “Ruitersport Grand Prix”  in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schrifeltijk of via de mail aan info@”Ruitersport Grand Prix” kenbaar te maken.
9.3. Ruitersport Grand Prix zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. “Ruitersport Grand Prix” zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten. Indien binnen deze periode er geen overeenkomst kan worden bereikt, zal de klacht verder behandeld worden door een raadsman aangeduid door Grand Prix.
 
10. Toepassing recht en geschillencommissie
 
10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “Ruitersport Grand Prix” is het Belgische recht van toepassing.