Privacy & cookies

“Ruitersport Grand Prix” vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. In het kader van de GDPR (=General Data Protection Regulation), streven wij er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Ruitersport Grand Prix.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

a. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

“Ruitersport Grand Prix” verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreeksse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers, maar ook over potentiële klanten.

b. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

“Ruitersport Grand Prix verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Klanten, leveranciers & medewerkers - inlichtingenprocedure

Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons als (potentiële) klant of (potentiële) leverancier, verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, btw-nummer, bankrekeningnummer, e.a.

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.

Leveren van onze diensten aan klanten

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren.

Zo verzamelen wij financiële gegevens zoals bankgegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd en geslacht), adresgegevens zoals facturatieadressen, e.a.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

Registratie van leeftijd

“Ruitersport Grand Prix” gebruikt het klantenkaartsysteem van Joyn. Bij de registratie heeft de klant de mogelijkheid om zijn leeftijd te vermelden. De leeftijd kan gebruikt worden voor gerichte acties zoals het mailen van een waardebon voor een verjaardagsgeschenk.

Financiële administratie

“Ruitersport Grand Prix” verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en facturatiegegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van “Ruitersport Grand Prix” met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op “Ruitersport Grand Prix” om haar boekhouding te voeren.

Onderhouden van de klantenrelatie

“Ruitersport Grand Prix” verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mails voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn.

Het versturen van berichten via mail naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en events alsook van nieuwe producten.

Beveiliging

Om eenieders veiligheid te garanderen wordt er in onze gebouwen gefilmd door bewakingscamera's. Deze beelden worden opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten, medewerkers en wijzelf het slachtoffer kunnen worden, te voorkomen.

Direct marketing

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en events en andere zaken die u kunnen aanbelangen.

De soort persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan u of aan onze klant leveren.

c. Met wie delen wij onze persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen “Ruitersport Grand Prix”

Binnen “Ruitersport Grand Prix”  springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. “Ruitersport Grand Prix” heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen “Ruitersport Grand Prix” worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn

Uw persoonsgegevens buiten “Ruitersport Grand Prix”

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie, btw-administratie e.a.

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij het leveren van goederen:

·         verschillende vervoersmaatschappijen om de leveringen van goederen mogelijk te maken zowel in België als in het buitenland

·         betaalplatforms om de verrichte diensten betaald te krijgen

Het beheer van onze servers:

·         het ontwerpen en onderhouden van onze internettools en applicaties

·         het aanleveren van onze softwareprogramma's en uitbreiding daarvan

·         de beheerders van ons Exsited mail & web platvorm om onderhoud en updates te kunnen verzorgen

·         de beheerders van ons administratief Becosoft platvorm om onderhoud en updates te kunnen verzorgen

·         de beheerders van ons Joyn klantenkaartplatform

Sociale media-toepassingen waar bij gebruik van maken:

Wij maken gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld  en gebruikt door ander gebruikers van deze toepassing. “Ruitersport Grand Prix” heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media-toepassingen deze privacyverklaring naleven.

d. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

“Ruitersport Grand Prix”  heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

e. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van de activiteiten van “Ruitersport Grand Prix” en het verlenen van hun diensten.

f. Ken uw privacy rechten!

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegeven corrigeren of aanvullen. Om uw gegevens up to date te kunnen houden verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden. Dit kan u liefst laten toekomen op info@ruitersportgrandprix.be 

Het recht op verwijdering en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. U kan ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens beperkt te gebruiken.

Het recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegeven die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Het recht om uw bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming), tenzij we omwille van wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden, of omdat de periode waarbij een rechtsvordering kan worden ingesteld, nog loopt.

Het recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische privacy commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

TEL 02/274.48.00

FAX 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u zich richten tot info@ruitersportgandprix.be

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

g. Over deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, gelieve contact op te nemen via info@ruitersportgrandprix.be 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet- verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door “Ruitersport Grand Prix”om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van “Ruitersport Grand Prix”.  In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

“Ruitersport Grand Prix”kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan “Ruitersport Grand Prix” of rechthoudende derden. “Ruitersport Grand Prix” zich het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen al wie afbeeldingen en/of teksten letterlijk overneemt of  vertaalt van de website zonder expliciete toestemming van “Ruitersport Grand Prix”.

De geleverde producten kunnen verschillen van de afbeeldingen die op de website te zien zijn; de afbeeldingen op de website zijn louter illustratief en niet per definitie identiek aan de verkochte producten; in geen geval kan “Ruitersport Grand Prix” aangesproken worden.